Política de Protecció de Dades

Amb l’objecte de complir amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de l’U.E, 2016/679, l’empresa TECNOQUIM DEL VALLÈS SL ha identificat el tractament de diverses dades de caràcter personal necessaris per al desenvolupament de la seva activitat mercantil i protegits per aquesta normativa, raó per la qual ha formulat el següent registre d’activitats de tractament atenent al principi legal de transparència.

Qui és el responsable de tractament de dades personals?

TECNOQUIM DEL VALLES SL
CIF B62362421
Domicili postal
CL/JOAN MONPEO,151 8223 –  TERRASSA (BARCELONA)
Teléfono: 937 84 53 28
E-mail: p.castellano@tecnoquimvalles.es

Quines són les dades personals que es tracten i la base jurídica de la seva recollida?

Gestió de CLIENTS i PROVEÏDORS

Col·lectiu d’interessats

Tractant-se d’una activitat de negoci de tipus B2B, afecta a les empreses clients i proveïdors i els seus professionals intervinents en la relació comercial amb TECNOQUIM DEL VALLÈS SL

Tipologia de dades

Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça, signatura, telèfon, e-mail.
Dades económico-financeres: Dades bancàries.

Base jurídica

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
RGPD: 6.1 f) Tractament necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament.

Gestió de RRHH

Col·lectiu d’interessats

Personal laboral. Aspirants que deixen un currículum professional.

Tipologia de dades

Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, nombre de Seguretat Social/Mutualitat, adreça, signatura, telèfon, email.
Categories especials de dades: dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals i grau de discapacitat, sense inclusió de diagnòstics), afiliació sindical, als exclusius efectes del pagaments de quotes sindicals (si escau), representant sindical (si escau), justificants d’assistència de propis i de tercers.
Dades de característiques personals: Sexe, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement i dades familiars.
Dades de circumstàncies familiars: Data d’alta i baixa, llicències, permisos i autoritzacions.
Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formació i experiència professional. Aptituds.
Dades de control de presència: data/hora entrada i sortida, motiu d’absència.
Dades economicofinanceres: Dades econòmiques de nòmina, crèdits, préstecs, avals, deduccions impositives, retencions judicials (si escau), altres retencions (si escau). Dades bancàries.

Base jurídica

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Quins és la finalitat per la qual tractem dades personals?

Gestió de CLIENTS i PROVEÏDORS

Gestió de contactes clients i proveïdors empresarials de TECNOQUIM DEL VALLÈS SL
Recepció i gestió administrativa i comptable de comandes de clients empreses. Fidelització.
Gestió administrativa i comptable de proveïdors.

Gestió de RRHH

Gestió de personal laboral i de recursos humans.
Expedient personal. Control horari. Formació. Assegurances privades de salut d’empresa. Prevenció de riscos laborals.
Gestió i emissió de la nòmina del personal. Processos de selecció de nou personal.

A qui es comuniquen o poden cedir-se les dades personals?

TECNOQUIM DEL VALLÈS SL podria permetre l’accés i tractament de les dades, que no la seva cessió, a tercers encarregats de tractament amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la seva gestió. No obstant això, subscriurà prèviament un contracte amb ells, d’acord amb la normativa aplicable.

Cessionaris

Gestió de CLIENTS i PROVEÏDORS

Entitats financeres.
Agència Estatal d’Administració Tributària.

Gestió de RRHH

Entitat a qui s’encomani la gestió en matèria de riscos laborals.
Institut Nacional de la Seguretat Social.
Tresoreria General de la Seguretat Social.
Entitats financeres.
Agència Estatal d’Administració Tributària.

Transferències Internacionals

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Per quant temps es conservaran les dades personals?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.
Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Quines mesures de seguretat s’han implementat?

Per a totes les dades esmentades, s’han implementat les mesures tècniques i organitzatives convenients per procurar la seva seguretat, contribuint raonablement a evitar la seva alteració, pèrdua, indisponibilidad o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos avaluats per l’empresa al fet que estan exposats.

Quins són els seus drets en relació a les seves dades personals?

Qualsevol afectat té dret a sol·licitar a TECNOQUIM DEL VALLÈS SL l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o fins i tot la seva supressió quan, entre altres causes, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van motivar la seva recollida. Pot també retirar el seu consentiment a qualsevol moment, sol·licitar la limitació o oposar-se al tractament. D’igual manera té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades o a reclamar davant l’Autoritat de Control.